Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch registra C KN parc.č.252/67,252/68,252/69,252/70 a 254/16 v k.ú. Jalovec , okres Liptovský Mikuláš na nepoľnohospodársky účel podľa § 26 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška
Upraviť | Kôš | Zobraziť | Duplikovať