Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č16 k zmluve o dielo ( vývoz odpadov)

ID: 202206 – OZO

13.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36380415

Prílohy

Mandátna zmluva – činnosť požiarneho technika

ID: 202205 – BETPO

79,21 €

25.10.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH 79,21 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ BETPO, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 54607370

Prílohy

Dodatok č.15 k zmluve o dielo, navýšenie ceny za vývoz TKO

ID: 2022004 – OZO

13.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36380415

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 02.01.2015 – PPS Bobrovec s.r.o.

ID: 202203 – PPS Bobrovec s.r.o.

33,60 €

27.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 33,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ PPS Bobrovec s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 405, 032 21 p.Bobrovec

Dodávateľ - IČO 36391042

Prílohy

Nájomná zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

ID: 202202 – Obec Jalovec

35,56 €

18.5.2022

Začiatok účinnosti 2.5.2022

Koniec účinnosti 1.5.2027

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH 35,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Objednávateľ - Sídlo Smrečany, 032 05 Smrečany

Objednávateľ - IČO 00195758

Dodávateľ Obec Jalovec

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Dodávateľ - IČO 00315281

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ID: 2022/01 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

17.5.2022

Začiatok účinnosti 17.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve PO a BOZP

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zámenná zmluva medzi účastníkmi obec Jalovec- FO

7.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

uzavretá 1.2.2022 medzi Obcou Jalovec, zastúpená starostom obce Jánom Matloňom , IČO: 00315281 a Pavlom Dankom, nar.23.11.1993, bytom Jalovec 75, Marekom Dankom, nar.06.07.1986, bytom Jalovec 75 a Zuzanou Dankovou, nar.04.04.1986, bytom Jalovec č.18 o zámene pozemku KN-C 270/3 vo vlastníctve FO za obecnú parcelu č. 278/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že zámenou dotknutých pozemkov bude zabezpečený prístup k pozemku KN-C 246/5, na ktorom je plánovaná výstavba rod.domu a zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce Jalovec nie je možné využiť vzhľadom na jeho tvar a umiestnenie na žiadny iný účel.

Dodatok č.14 k Zmluve o dielo

31.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Vykonanie auditu účtovnej závierky obce Jalovec k 31.12.2020 a súlad s výročnou správou obceykonanie auditu účtovnej závierky obce Jalovec k 31.12.2020 a súlad s výročnou správou obce

31.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy