Preskočiť na obsah

Zámenná zmluva medzi účastníkmi obec Jalovec- FO

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 7. februára 2022
Kategória

uzavretá 1.2.2022 medzi Obcou Jalovec, zastúpená starostom obce Jánom Matloňom , IČO: 00315281 a Pavlom Dankom, nar.23.11.1993, bytom Jalovec 75, Marekom Dankom, nar.06.07.1986, bytom Jalovec 75 a Zuzanou Dankovou, nar.04.04.1986, bytom Jalovec č.18 o zámene pozemku KN-C 270/3 vo vlastníctve FO za obecnú parcelu č. 278/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že zámenou dotknutých pozemkov bude zabezpečený prístup k pozemku KN-C 246/5, na ktorom je plánovaná výstavba rod.domu a zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce Jalovec nie je možné využiť vzhľadom na jeho tvar a umiestnenie na žiadny iný účel.

Detaily

Dátum podpísania:
Začiatok účinnosti: 7. februára 2022
Koniec účinnosti:
Suma s DPH:
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Jalovec
Objednávateľ - Sídlo: Jalovec 2, 032 21 Jalovec
Objednávateľ - IČO: 00315281
Dodávateľ:
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy