Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Jalovec.

Späť na aktuálne vývesky

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia v konaní podľa § 3 č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch registra C KN parc.252/1 v k.ú. Jalovec , okres Liptovský Mikuláš z dôvodu usporiadania a zosúladenia poľnohospodárskeho pozemku s jeho evidenciou v katastri – verejná

Verejné vyhlášky a oznamy

Vyvesené do 4.5.2023

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch registra E KN parc.248/1 a 248/2 v k.ú. Jalovec , okres Liptovský Mikuláš podľa § 26 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Verejné vyhlášky a oznamy

Vyvesené do 4.5.2023

Oboznámenie účastníkov konania pred vydaním rozhodnutí vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch regitra E KN parc.96/1 a 96/2 v k.ú. Jalovec , okres Liptovský Mikuláš podľa § 19 a § 26 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Verejné vyhlášky a oznamy

Vyvesené do 25.4.2023

VV – upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch regitra E KN parc.96/1 a 96/2 v k.ú. Jalovec , okres Liptovský Mikuláš podľa § 26 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Verejné vyhlášky a oznamy

Vyvesené do 25.4.2023

VV – upovedomenie účastníkov konania o začatí nového konania vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) na pozemkoch regitra E KN parc.96/1 a 96/2 v k.ú. jalovec , okres Liptovský Mikuláš podľa § 19 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.245/2003 z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Verejné vyhlášky a oznamy

Vyvesené do 25.4.2023