Preskočiť na obsah

VV-upovedomenie účastníkov konania o začatí nového konania vo veci záberu poľnohosp.pôdy na pozemku C KN parc.č. 252/1 z dôvodu usporiadania a zosúladenia poľnohosp.druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri