VV-nariadenie ústneho pojednávania k nanovo začatému konaniu vo veci záberu poľnohosp.pôdy na KN c parc.č. 252/1 z dôvodu usporiadania a zosúladenia poľn.druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy