Preskočiť na obsah

Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci neoprávneneného záberu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch KNE parc.č. 248/1 a 248/2 v k.ú. Jalovec – verejná vyhláška