Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci neoprávneneného záberu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch KNE parc.č. 248/1 a 248/2 v k.ú. Jalovec – verejná vyhláška

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 6. apríla 2023
Kategória

Prílohy